Thư viện ảnh
Hinh anh cau duong tu an son
Số lượt truy cập :
Visitor
Go
TP. HCM sẽ có thêm một đường hầm và 34 cầu mới
Khởi công nâng cấp Quốc lộ 217 qua tỉnh Thanh Hóa
Khánh thành cầu Tam Bạc mới
Khởi công dự án 2004 tỷ đồng mở rộng QL1A
Cao tốc chạy nước rút để kịp thông xe
Động thổ dự án nâng cao an toàn cầu đường sắt Hà Nội - TP. HCM
Nghệ An: Động thổ DA nâng cấp, mở rộng tỉnh lộ 535
Khánh thành cầu Chợ Gạo gỡ "nút thắt" cả giao thông thủy lẫn bộ
Những cây cầu độc đáo ở Đà Nẵng
Khởi công dự án mở rộng QL1A hơn 3.500 tỷ đồng
Nhật Bản cho Việt Nam vay 2,16 tỷ USD để thực hiện 12 dự án
Đà Nẵng khánh thành hai công trình kỷ lục thế giới
Tiếng anh chuyên ngành
Bí quyết để giỏi từ vựng tiếng Anh
21/02/2010 08:16 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Tiếng Anh có khoảng trên 150,000 từ vựng các loại. Vậy có bí quyết nào để giỏi từ vựng tiếng Anh mà không cần phải học và nhớ gần cả 150.000 từ?

Bí quyết đầu tiên là học những từ thông dụng nhất. Theo thông kê, thì chỉ cần bạn nắm được khoảng 3.000 từ tiếng Anh thông dụng nhất, bạn sẽ có thể hiểu được ít nhất 95% tiếng Anh trong hầu hết mọi hoàn cảnh thông thường.

So với 150.000 từ thì 3.000 từ là một con số quá nhỏ nhoi (chỉ bằng khoảng 1/50), nhưng chúng lại có thể giúp bạn hiểu được đến 95% nội dung trong hầu hết mọi hoàn cảnh thông thường. Vậy thì còn gì bằng đúng không nào?

Hãy bắt đầu học ngay từ bây giờ. Mỗi ngày chỉ cần học 5 từ, thì trong vòng 1 năm rưỡi bạn đã rất "siêu" tiếng Anh rồi. Nếu mỗi ngày bạn chịu khó học 10 từ thì chỉ trong vòng khoảng 10 tháng bạn đã thành công.

 • a, an indefinite article
 • abandon v.
 • abandoned adj.
 • ability n.
 • able adj.
 • unable adj.
 • about adv., prep.
 • above prep., adv.
 • abroad adv.
 • absence n.
 • absent adj.
 • absolute adj.
 • absolutely adv.
 • absorb v.
 • abuse n., v.
 • academic adj.
 • accent n.
 • accept v.
 • acceptable adj.
 • unacceptable adj.
 • access n.
 • accident n.
 • by accident
 • accidental adj.
 • accidentally adv.
 • accommodation n.
 • accompany v.
 • according to prep.
 • account n., v.
 • accurate adj.
 • accurately adv.
 • accuse v.
 • achieve v.
 • achievement n.
 • acid n.
 • acknowledge v.
 • acquire v.
 • across adv., prep.
 • act n., v.
 • action n.
 • take action
 • active adj.
 • actively adv.
 • activity n.
 • actor, actress n.
 • actual adj.
 • actually adv.
 • ad > advertisement
 • adapt v.
 • add v.
 • addition n.
 • in addition (to)
 • additional adj.
 • address n., v.
 • adequate adj.
 • adequately adv.
 • adjust v.
 • admiration n.
 • admire v.
 • admit v.
 • adopt v.
 • adult n., adj.
 • advance n., v.
 • advanced adj.
 • in advance
 • advantage n.
 • take advantage of
 • adventure n.
 • advertise v.
 • advertising n.
 • advertisement (also ad, advert) n.
 • advice n.
 • advise v.
 • affair n.
 • affect v.
 • affection n.
 • afford v.
 • afraid adj.
 • after prep., conj., adv.
 • afternoon n.
 • afterwards (especially BrE; NAmE usually afterward) adv.
 • again adv.
 • against prep.
 • age n.
 • aged adj.
 • agency n.
 • agent n.
 • aggressive adj.
 • ago adv.
 • agree v.
 • agreement n.
 • ahead adv.
 • aid n., v.
 • aim n., v.
 • air n.
 • aircraft n.
 • airport n.
 • alarm n., v.
 • alarming adj.
 • alarmed adj.
 • alcohol n.
 • alcoholic adj., n.
 • alive adj.
 • all det., pron., adv.
 • allow v.
 • all right adj., adv., exclamation
 • ally n., v.
 • allied adj.
 • almost adv.
 • alone adj., adv.
 • along prep., adv.
 • alongside prep., adv.
 • aloud adv.
 • alphabet n.
 • alphabetical adj.
 • alphabetically adv.
 • already adv.
 • also adv.
 • alter v.
 • alternative n., adj.
 • alternatively adv.
 • although conj.
 • altogether adv.
 • always adv.
 • a.m. (NAmE also A.M.) abbr.
 • amaze v.
 • amazing adj.
 • amazed adj.
 • ambition n.
 • ambulance n.
 • among (also amongst) prep.
 • amount n., v.
 • amuse v.
 • amusing adj.
 • amused adj.
 • an > a, an
 • analyse (BrE) (NAmE analyze) v.
 • analysis n.
 • ancient adj.
 • and conj.
 • anger n.
 • angle n.
 • angry adj.
 • angrily adv.
 • animal n.
 • ankle n.
 • anniversary n.
 • announce v.
 • annoy v.
 • annoying adj.
 • annoyed adj.
 • annual adj.
 • annually adv.
 • another det., pron.
 • answer n., v.
 • anti- prefix
 • anticipate v.
 • anxiety n.
 • anxious adj.
 • anxiously adv.
 • any det., pron., adv.
 • anyone (also anybody) pron.
 • anything pron.
 • anyway adv.
 • anywhere adv.
 • apart adv.
 • apart from (also aside from especially in NAmE) prep.
 • apartment n. (especially NAmE)
 • apologize (BrE also -ise) v.
 • apparent adj.
 • apparently adv.
 • appeal n., v.
 • appear v.
 • appearance n.
 • apple n.
 • application n.
 • apply v.
 • appoint v.
 • appointment n.
 • appreciate v.
 • approach v., n.
 • appropriate adj.
 • approval n.
 • approve (of) v.
 • approving adj.
 • approximate adj.
 • approximately adv.
 • April n. (abbr. Apr.)
 • area n.
 • argue v.
 • argument n.
 • arise v.
 • arm n., v.
 • arms n.
 • armed adj.
 • army n.
 • around adv., prep.
 • arrange v.
 • arrangement n.
 • arrest v., n.
 • arrival n.
 • arrive v.
 • arrow n.
 • art n.
 • article n.
 • artificial adj.
 • artificially adv.
 • artist n.
 • artistic adj.
 • as prep., adv., conj.
 • ashamed adj.
 • aside adv.
 • aside from > apart from
 • ask v.
 • asleep adj.
 • fall asleep
 • aspect n.
 • assist v.
 • assistance n.
 • assistant n., adj.
 • associate v.
 • associated with
 • association n.
 • assume v.
 • assure v.
 • at prep.
 • atmosphere n.
 • atom n.
 • attach v.
 • attached adj.
 • attack n., v.
 • attempt n., v.
 • attempted adj.
 • attend v.
 • attention n.
 • pay attention
 • attitude n.
 • attorney n. (especially NAmE)
 • attract v.
 • attraction n.
 • attractive adj.
 • audience n.
 • August n. (abbr. Aug.)
 • aunt n.
 • author n.
 • authority n.
 • automatic adj.
 • automatically adv.
 • autumn n. (especially BrE)
 • available adj.
 • average adj., n.
 • avoid v.
 • awake adj.
 • award n., v.
 • aware adj.
 • away adv.
 • awful adj.
 • awfully adv.
 • awkward adj.
 • awkwardly adv.
 • baby n.
 • back n., adj., adv., v.
 • background n.
 • backwards (also backward especially in NAmE) adv.
 • backward adj.
 • bacteria n.
 • bad adj.
 • go bad
 • badly adv.
 • bad-tempered adj.
 • bag n.
 • baggage n. (especially NAmE)
 • bake v.
 • balance n., v.
 • ball n.
 • ban v., n.
 • band n.
 • bandage n., v.
 • bank n.
 • bar n.
 • bargain n.
 • barrier n.
 • base n., v.
 • based on
 • basic adj.
 • basically adv.
 • basis n.
 • bath n.
 • bathroom n.
 • battery n.
 • battle n.
 • bay n.
 • be v., auxiliary v.
 • beach n.
 • beak n.
 • bear v.
 • beard n.
 • beat n., v.
 • beautiful adj.
 • beautifully adv.
 • beauty n.
 • because conj.
 • because of prep.
 • become v.
 • bed n.
 • bedroom n.
 • beef n.
 • beer n.
 • before prep., conj., adv.
 • begin v.
 • beginning n.
 • behalf n.: on behalf of sb, on sb’s behalf (BrE) (NAmE in behalf of sb, in sb’s behalf)
 • behave v.
 • behaviour (BrE) (NAmE behavior) n.
 • behind prep., adv.
 • belief n.
 • believe v.
 • bell n.
 • belong v.
 • below prep., adv.
 • belt n.
 • bend v., n.
 • bent adj.
 • beneath prep., adv.
 • benefit n., v.
 • beside prep.
 • bet v., n.
 • betting n.
 • better, best > good, well
 • between prep., adv.
 • beyond prep., adv.
 • bicycle (also bike) n.
 • bid v., n.
 • big adj.
 • bill n.
 • bin n. (BrE)
 • biology n.
 • bird n.
 • birth n.
 • give birth (to)
 • birthday n.
 • biscuit n. (BrE)
 • bit n. (especially BrE)
 • a bit
 • bite v., n.
 • bitter adj.
 • bitterly adv.
 • black adj., n.
 • blade n.
 • blame v., n.
 • blank adj., n.
 • blankly adv.
 • blind adj.
 • block n., v.
 • blonde adj., n., blond adj.
 • blood n.
 • blow v., n.
 • blue adj., n.
 • board n., v.
 • on board
 • boat n.
 • body n.
 • boil v.
 • bomb n., v.
 • bone n.
 • book n., v.
 • boot n.
 • border n.
 • bore v.
 • boring adj.
 • bored adj.
 • born: be born v.
 • borrow v.
 • boss n.
 • both det., pron.
 • bother v.
 • bottle n.
 • bottom n., adj.
 • bound adj.: bound to
 • bowl n.
 • box n.
 • boy n.
 • boyfriend n.
 • brain n.
 • branch n.
 • brand n.
 • brave adj.
 • bread n.
 • break v., n.
 • broken adj.
 • breakfast n.
 • breast n.
 • breath n.
 • breathe v.
 • breathing n.
 • breed v., n.
 • brick n.
 • bridge n.
 • brief adj.
 • briefly adv.
 • bright adj.
 • brightly adv.
 • brilliant adj.
 • bring v.
 • broad adj.
 • broadly adv.
 • broadcast v., n.
 • broken > break
 • brother n.
 • brown adj., n.
 • brush n., v.
 • bubble n.
 • budget n.
 • build v.
 • building n.
 • bullet n.
 • bunch n.
 • burn v.
 • burnt adj.
 • burst v.
 • bury v.
 • bus n.
 • bush n.
 • business n.
 • businessman, businesswoman n.
 • busy adj.
 • but conj.
 • butter n.
 • button n.
 • buy v.
 • buyer n.
 • by prep., adv.
 • bye exclamation
 • c abbr. > cent
 • cabinet n.
 • cable n.
 • cake n.
 • calculate v.
 • calculation n.
 • call v., n.
 • be called
 • calm adj., v., n.
 • calmly adv.
 • camera n.
 • camp n., v.
 • camping n.
 • campaign n.
 • can modal v., n.
 • cannot
 • could modal v.
 • cancel v.
 • cancer n.
 • candidate n.
 • candy n. (NAmE)
 • cap n.
 • capable (of) adj.
 • capacity n.
 • capital n., adj.
 • captain n.
 • capture v., n.
 • car n.
 • card n.
 • cardboard n.
 • care n., v.
 • take care (of)
 • care for
 • career n.
 • careful adj.
 • carefully adv.
 • careless adj.
 • carelessly adv.
 • carpet n.
 • carrot n.
 • carry v.
 • case n.
 • in case (of)
 • cash n.
 • cast v., n.
 • castle n.
 • cat n.
 • catch v.
 • category n.
 • cause n., v.
 • CD n.
 • cease v.
 • ceiling n.
 • celebrate v.
 • celebration n.
 • cell n.
 • cellphone (also cellular phone) n. (especially NAmE)
 • cent n. (abbr. c, ct)
 • centimetre (BrE) (NAmE centimeter) n. (abbr. cm)
 • central adj.
 • centre (BrE) (NAmE center) n.
 • century n.
 • ceremony n.
 • certain adj., pron.
 • certainly adv.
 • uncertain adj.
 • certificate n.
 • chain n., v.
 • chair n.
 • chairman, chairwoman n.
 • challenge n., v.
 • chamber n.
 • chance n.
 • change v., n.
 • channel n.
 • chapter n.
 • character n.
 • characteristic adj., n.
 • charge n., v.
 • in charge of
 • charity n.
 • chart n., v.
 • chase v., n.
 • chat v., n.
 • cheap adj.
 • cheaply adv.
 • cheat v., n.
 • check v., n.
 • cheek n.
 • cheerful adj.
 • cheerfully adv.
 • cheese n.
 • chemical adj., n.
 • chemist n.
 • chemist’s n. (BrE)
 • chemistry n.
 • cheque n. (BrE) (NAmE check)
 • chest n.
 • chew v.
 • chicken n.
 • chief adj., n.
 • child n.
 • chin n.
 • chip n.
 • chocolate n.
 • choice n.
 • choose v.
 • chop v.
 • church n.
 • cigarette n.
 • cinema n. (especially BrE)
 • circle n.
 • circumstance n.
 • citizen n.
 • city n.
 • civil adj.
 • claim v., n.
 • clap v., n.
 • class n.
 • classic adj., n.
 • classroom n.
 • clean adj., v.
 • clear adj., v.
 • clearly adv.
 • clerk n.
 • clever adj.
 • click v., n.
 • client n.
 • climate n.
 • climb v.
 • climbing n.
 • clock n.
 • close /kl??s, NAmE klo?s/ adj.
 • closely adv.
 • close /kl??z, NAmE kl??z/ v.
 • closed adj.
 • closet n. (especially NAmE)
 • cloth n.
 • clothes n.
 • clothing n.
 • cloud n.
 • club n.
 • cm abbr. > centimetre
 • coach n.
 • coal n.
 • coast n.
 • coat n.
 • code n.
 • coffee n.
 • coin n.
 • cold adj., n.
 • coldly adv.
 • collapse v., n.
 • colleague n.
 • collect v.
 • collection n.
 • college n.
 • colour (BrE) (NAmE color) n., v.
 • coloured (BrE) (NAmE colored) adj.
 • column n.
 • combination n.
 • combine v.
 • come v.
 • comedy n.
 • comfort n., v.
 • comfortable adj.
 • comfortably adv.
 • uncomfortable adj.
 • command v., n.
 • comment n., v.
 • commercial adj.
 • commission n., v.
 • commit v.
 • commitment n.
 • committee n.
 • common adj.
 • in common
 • commonly adv.
 • communicate v.
 • communication n.
 • community n.
 • company n.
 • compare v.
 • comparison n.
 • compete v.
 • competition n.
 • competitive adj.
 • complain v.
 • complaint n.
 • complete adj., v.
 • completely adv.
 • complex adj.
 • complicate v.
 • complicated adj.
 • computer n.
 • concentrate v.
 • concentration n.
 • concept n.
 • concern v., n.
 • concerned adj.
 • concerning prep.
 • concert n.
 • conclude v.
 • conclusion n.
 • concrete adj., n.
 • condition n.
 • conduct v., n.
 • conference n.
 • confidence n.
 • confident adj.
 • confidently adv.
 • confine v.
 • confined adj.
 • confirm v.
 • conflict n., v.
 • confront v.
 • confuse v.
 • confusing adj.
 • confused adj.
 • confusion n.
 • congratulations n.
 • congress n.
 • connect v.
 • connection n.
 • conscious adj.
 • unconscious adj.
 • consequence n.
 • conservative adj.
 • consider v.
 • considerable adj.
 • considerably adv.
 • consideration n.
 • consist of v.
 • constant adj.
 • constantly adv.
 • construct v.
 • construction n.
 • consult v.
 • consumer n.
 • contact n., v.
 • contain v.
 • container n.
 • contemporary adj.
 • content n.
 • contest n.
 • context n.
 • continent n.
 • continue v.
 • continuous adj.
 • continuously adv.
 • contract n., v.
 • contrast n., v.
 • contrasting adj.
 • contribute v.
 • contribution n.
 • control n., v.
 • in control (of)
 • under control
 • controlled adj.
 • uncontrolled adj.
 • convenient adj.
 • convention n.
 • conventional adj.
 • conversation n.
 • convert v.
 • convince v.
 • cook v., n.
 • cooking n.
 • cooker n. (BrE)
 • cookie n. (especially NAmE)
 • cool adj., v.
 • cope (with) v.
 • copy n., v.
 • core n.
 • corner n.
 • correct adj., v.
 • correctly adv.
 • cost n., v.
 • cottage n.
 • cotton n.
 • cough v., n.
 • coughing n.
 • could > can
 • council n.
 • count v.
 • counter n.
 • country n.
 • countryside n.
 • county n.
 • couple n.
 • a couple
 • courage n.
 • course n.
 • of course
 • court n.
 • cousin n.
 • cover v., n.
 • covered adj.
 • covering n.
 • cow n.
 • crack n., v.
 • cracked adj.
 • craft n.
 • crash n., v.
 • crazy adj.
 • cream n., adj.
 • create v.
 • creature n.
 • credit n.
 • credit card n.
 • crime n.
 • criminal adj., n.
 • crisis n.
 • crisp adj.
 • criterion n.
 • critical adj.
 • criticism n.
 • criticize (BrE also -ise) v.
 • crop n.
 • cross n., v.
 • crowd n.
 • crowded adj.
 • crown n.
 • crucial adj.
 • cruel adj.
 • crush v.
 • cry v., n.
 • ct abbr. > cent
 • cultural adj.
 • culture n.
 • cup n.
 • cupboard n.
 • curb v.
 • cure v., n.
 • curious adj.
 • curiously adv.
 • curl v., n.
 • curly adj.
 • current adj., n.
 • currently adv.
 • curtain n.
 • curve n., v.
 • curved adj.
 • custom n.
 • customer n.
 • customs n.
 • cut v., n.
 • cycle n., v.
 • cycling n.
 • dad n.
 • daily adj.
 • damage n., v.
 • damp adj.
 • dance n., v.
 • dancing n.
 • dancer n.
 • danger n.
 • dangerous adj.
 • dare v.
 • dark adj., n.
 • data n.
 • date n., v.
 • daughter n.
 • day n.
 • dead adj.
 • deaf adj.
 • deal v., n.
 • deal with
 • dear adj.
 • death n.
 • debate n., v.
 • debt n.
 • decade n.
 • decay n., v.
 • December n. (abbr. Dec.)
 • decide v.
 • decision n.
 • declare v.
 • decline n., v.
 • decorate v.
 • decoration n.
 • decorative adj.
 • decrease v., n.
 • deep adj., adv.
 • deeply adv.
 • defeat v., n.
 • defence (BrE) (NAmE defense) n.
 • defend v.
 • define v.
 • definite adj.
 • definitely adv.
 • definition n.
 • degree n.
 • delay n., v.
 • deliberate adj.
 • deliberately adv.
 • delicate adj.
 • delight n., v.
 • delighted adj.
 • deliver v.
 • delivery n.
 • demand n., v.
 • demonstrate v.
 • dentist n.
 • deny v.
 • department n.
 • departure n.
 • depend (on) v.
 • deposit n., v.
 • depress v.
 • depressing adj.
 • depressed adj.
 • depth n.
 • derive v.
 • describe v.
 • description n.
 • desert n., v.
 • deserted adj.
 • deserve v.
 • design n., v.
 • desire n., v.
 • desk n.
 • desperate adj.
 • desperately adv.
 • despite prep.
 • destroy v.
 • destruction n.
 • detail n.
 • in detail
 • detailed adj.
 • determination n.
 • determine v.
 • determined adj.
 • develop v.
 • development n.
 • device n.
 • devote v.
 • devoted adj.
 • diagram n.
 • diamond n.
 • diary n.
 • dictionary n.
 • die v.
 • dying adj.
 • diet n.
 • difference n.
 • different adj.
 • differently adv.
 • difficult adj.
 • difficulty n.
 • dig v.
 • dinner n.
 • direct adj., v.
 • directly adv.
 • direction n.
 • director n.
 • dirt n.
 • dirty adj.
 • disabled adj.
 • disadvantage n.
 • disagree v.
 • disagreement n.
 • disappear v.
 • disappoint v.
 • disappointing adj.
 • disappointed adj.
 • disappointment n.
 • disapproval n.
 • disapprove (of) v.
 • disapproving adj.
 • disaster n.
 • disc (also disk, especially in NAmE) n.
 • discipline n.
 • discount n.
 • discover v.
 • discovery n.
 • discuss v.
 • discussion n.
 • disease n.
 • disgust v., n.
 • disgusting adj.
 • disgusted adj.
 • dish n.
 • dishonest adj.
 • dishonestly adv.
 • disk n.
 • dislike v., n.
 • dismiss v.
 • display v., n.
 • dissolve v.
 • distance n.
 • distinguish v.
 • distribute v.
 • distribution n.
 • district n.
 • disturb v.
 • disturbing adj.
 • divide v.
 • division n.
 • divorce n., v.
 • divorced adj.
 • do v., auxiliary v.
 • undo v.
 • doctor n. (abbr. Dr, NAmE Dr.)
 • document n.
 • dog n.
 • dollar n.
 • domestic adj.
 • dominate v.
 • door n.
 • dot n.
 • double adj., det., adv., n., v.
 • doubt n., v.
 • down adv., prep.
 • downstairs adv., adj., n.
 • downwards (also downward especially in NAmE) adv.
 • downward adj.
 • dozen n., det.
 • Dr (BrE) (also Dr. NAmE, BrE) abbr. > doctor
 • draft n., adj., v.
 • drag v.
 • drama n.
 • dramatic adj.
 • dramatically adv.
 • draw v.
 • drawing n.
 • drawer n.
 • dream n., v.
 • dress n., v.
 • dressed adj.
 • drink n., v.
 • drive v., n.
 • driving n.
 • driver n.
 • drop v., n.
 • drug n.
 • drugstore n. (NAmE)
 • drum n.
 • drunk adj.
 • dry adj., v.
 • due adj.
 • due to
 • dull adj.
 • dump v., n.
 • during prep.
 • dust n., v.
 • duty n.
 • DVD n.
 • each det., pron.
 • each other (also one another) pron.
 • ear n.
 • early adj., adv.
 • earn v.
 • earth n.
 • ease n., v.
 • east n., adj., adv.
 • eastern adj.
 • easy adj.
 • easily adv.
 • eat v.
 • economic adj.
 • economy n.
 • edge n.
 • edition n.
 • editor n.
 • educate v.
 • educated adj.
 • education n.
 • effect n.
 • effective adj.
 • effectively adv.
 • efficient adj.
 • efficiently adv.
 • effort n.
 • e.g. abbr.
 • egg n.
 • either det., pron., adv.
 • elbow n.
 • elderly adj.
 • elect v.
 • election n.
 • electric adj.
 • electrical adj.
 • electricity n.
 • electronic adj.
 • elegant adj.
 • element n.
 • elevator n. (NAmE)
 • else adv.
 • elsewhere adv.
 • email (also e-mail) n., v.
 • embarrass v.
 • embarrassing adj.
 • embarrassed adj.
 • embarrassment n.
 • emerge v.
 • emergency n.
 • emotion n.
 • emotional adj.
 • emotionally adv.
 • emphasis n.
 • emphasize (BrE also -ise) v.
 • empire n.
 • employ v.
 • unemployed adj.
 • employee n.
 • employer n.
 • employment n.
 • unemployment n.
 • empty adj., v.
 • enable v.
 • encounter v., n.
 • encourage v.
 • encouragement n.
 • end n., v.
 • in the end
 • ending n.
 • enemy n.
 • energy n.
 • engage v.
 • engaged adj.
 • engine n.
 • engineer n.
 • engineering n.
 • enjoy v.
 • enjoyable adj.
 • enjoyment n.
 • enormous adj.
 • enough det., pron., adv.
 • enquiry (also inquiry especially in NAmE) n.
 • ensure v.
 • enter v.
 • entertain v.
 • entertaining adj.
 • entertainer n.
 • entertainment n.
 • enthusiasm n.
 • enthusiastic adj.
 • entire adj.
 • entirely adv.
 • entitle v.
 • entrance n.
 • entry n.
 • envelope n.
 • environment n.
 • environmental adj.
 • equal adj., n., v.
 • equally adv.
 • equipment n.
 • equivalent adj., n.
 • error n.
 • escape v., n.
 • especially adv.
 • essay n.
 • essential adj., n.
 • essentially adv.
 • establish v.
 • estate n.
 • estimate n., v.
 • etc. (full form et cetera)
 • euro n.
 • even adv., adj.
 • evening n.
 • event n.
 • eventually adv.
 • ever adv.
 • every det.
 • everyone (also everybody) pron.
 • everything pron.
 • everywhere adv.
 • evidence n.
 • evil adj., n.
 • ex- prefix
 • exact adj.
 • exactly adv.
 • exaggerate v.
 • exaggerated adj.
 • exam n.
 • examination n.
 • examine v.
 • example n.
 • excellent adj.
 • except prep., conj.
 • exception n.
 • exchange v., n.
 • in exchange (for)
 • excite v.
 • exciting adj.
 • excited adj.
 • excitement n.
 • exclude v.
 • excluding prep.
 • excuse n., v.
 • executive n., adj.
 • exercise n., v.
 • exhibit v., n.
 • exhibition n.
 • exist v.
 • existence n.
 • exit n.
 • expand v.
 • expect v.
 • expected adj.
 • unexpected adj.
 • unexpectedly adv.
 • expectation n.
 • expense n.
 • expensive adj.
 • experience n., v.
 • experienced adj.
 • experiment n., v.
 • expert n., adj.
 • explain v.
 • explanation n.
 • explode v.
 • explore v.
 • explosion n.
 • export v., n.
 • expose v.
 • express v., adj.
 • expression n.
 • extend v.
 • extension n.
 • extensive adj.
 • extent n.
 • extra adj., n., adv.
 • extraordinary adj.
 • extreme adj., n.
 • extremely adv.
 • eye n.
 • face n., v.
 • facility n.
 • fact n.
 • factor n.
 • factory n.
 • fail v.
 • failure n.
 • faint adj.
 • faintly adv.
 • fair adj.
 • fairly adv.
 • unfair adj.
 • unfairly adv.
 • faith n.
 • faithful adj.
 • faithfully adv.
 • Yours faithfully (BrE)
 • fall v., n.
 • fall over
 • false adj.
 • fame n.
 • familiar adj.
 • family n., adj.
 • famous adj.
 • fan n.
 • fancy v., adj.
 • far adv., adj.
 • further adj.
 • farm n.
 • farming n.
 • farmer n.
 • farther, farthest > far
 • fashion n.
 • fashionable adj.
 • fast adj., adv.
 • fasten v.
 • fat adj., n.
 • father n.
 • faucet n. (NAmE)
 • fault n.
 • favour (BrE) (NAmE favor) n.
 • in favour/favor (of)
 • favourite (BrE) (NAmE favorite) adj., n.
 • fear n., v.
 • feather n.
 • feature n., v.
 • February n. (abbr. Feb.)
 • federal adj.
 • fee n.
 • feed v.
 • feel v.
 • feeling n.
 • fellow n., adj.
 • female adj., n.
 • fence n.
 • festival n.
 • fetch v.
 • fever n.
 • few det., adj., pron.
 • a few
 • field n.
 • fight v., n.
 • fighting n.
 • figure n., v.
 • file n.
 • fill v.
 • film n., v.
 • final adj., n.
 • finally adv.
 • finance n., v.
 • financial adj.
 • find v.
 • find out sth
 • fine adj.
 • finely adv.
 • finger n.
 • finish v., n.
 • finished adj.
 • fire n., v.
 • set fire to
 • firm n., adj., adv.
 • firmly adv.
 • first det., ordinal number, adv., n.
 • at first
 • fish n., v.
 • fishing n.
 • fit v., adj.
 • fix v.
 • fixed adj.
 • flag n.
 • flame n.
 • flash v., n.
 • flat adj., n.
 • flavour (BrE) (NAmE flavor) n., v.
 • flesh n.
 • flight n.
 • float v.
 • flood n., v.
 • floor n.
 • flour n.
 • flow n., v.
 • flower n.
 • flu n.
 • fly v., n.
 • flying adj., n.
 • focus v., n.
 • fold v., n.
 • folding adj.
 • follow v.
 • following adj., n., prep.
 • food n.
 • foot n.
 • football n.
 • for prep.
 • force n., v.
 • forecast n., v.
 • foreign adj.
 • forest n.
 • forever (BrE also for ever) adv.
 • forget v.
 • forgive v.
 • fork n.
 • form n., v.
 • formal adj.
 • formally adv.
 • former adj.
 • formerly adv.
 • formula n.
 • fortune n.
 • forward (also forwards) adv.
 • forward adj.
 • found v.
 • foundation n.
 • frame n., v.
 • free adj., v., adv.
 • freely adv.
 • freedom n.
 • freeze v.
 • frozen adj.
 • frequent adj.
 • frequently adv.
 • fresh adj.
 • freshly adv.
 • Friday n. (abbr. Fri.)
 • fridge n. (BrE)
 • friend n.
 • make friends (with)
 • friendly adj.
 • unfriendly adj.
 • friendship n.
 • frighten v.
 • frightening adj.
 • frightened adj.
 • from prep.
 • front n., adj.
 • in front (of)
 • frozen > freeze
 • fruit n.
 • fry v., n.
 • fuel n.
 • full adj.
 • fully adv.
 • fun n., adj.
 • make fun of
 • function n., v.
 • fund n., v.
 • fundamental adj.
 • funeral n.
 • funny adj.
 • fur n.
 • furniture n.
 • further, furthest > far
 • future n., adj.
 • g abbr. > gram
 • gain v., n.
 • gallon n.
 • gamble v., n.
 • gambling n.
 • game n.
 • gap n.
 • garage n.
 • garbage n. (especially NAmE)
 • garden n.
 • gas n.
 • gasoline n. (NAmE)
 • gate n.
 • gather v.
 • gear n.
 • general adj.
 • generally adv.
 • in general
 • generate v.
 • generation n.
 • generous adj.
 • generously adv.
 • gentle adj.
 • gently adv.
 • gentleman n.
 • genuine adj.
 • genuinely adv.
 • geography n.
 • get v.
 • get on
 • get off
 • giant n., adj.
 • gift n.
 • girl n.
 • girlfriend n.
 • give v.
 • give sth away
 • give sth out
 • give (sth) up
 • glad adj.
 • glass n.
 • glasses n.
 • global adj.
 • glove n.
 • glue n., v.
 • gm abbr. > gram
 • go v.
 • go down
 • go up
 • be going to
 • goal n.
 • god n.
 • gold n., adj.
 • good adj., n.
 • good at
 • good for
 • goodbye exclamation, n.
 • goods n.
 • govern v.
 • government n.
 • governor n.
 • grab v.
 • grade n., v.
 • gradual adj.
 • gradually adv.
 • grain n.
 • gram (BrE also gramme) n. (abbr. g, gm)
 • grammar n.
 • grand adj.
 • grandchild n.
 • granddaughter n.
 • grandfather n.
 • grandmother n.
 • grandparent n.
 • grandson n.
 • grant v., n.
 • grass n.
 • grateful adj.
 • grave n., adj.
 • gray (NAmE) > grey
 • great adj.
 • greatly adv.
 • green adj., n.
 • grey (BrE) (NAmE usually gray) adj., n.
 • grocery (NAmE usually grocery store) n.
 • groceries n.
 • ground n.
 • group n.
 • grow v.
 • grow up
 • growth n.
 • guarantee n., v.
 • guard n., v.
 • guess v., n.
 • guest n.
 • guide n., v.
 • guilty adj.
 • gun n.
 • guy n.
 • habit n.
 • hair n.
 • hairdresser n.
 • half n., det., pron., adv.
 • hall n.
 • hammer n.
 • hand n., v.
 • handle v., n.
 • hang v.
 • happen v.
 • happiness n.
 • unhappiness n.
 • happy adj.
 • happily adv.
 • unhappy adj.
 • hard adj., adv.
 • hardly adv.
 • harm n., v.
 • harmful adj.
 • harmless adj.
 • hat n.
 • hate v., n.
 • hatred n.
 • have v., auxiliary v.
 • have to modal v.
 • he pron.
 • head n., v.
 • headache n.
 • heal v.
 • health n.
 • healthy adj.
 • hear v.
 • hearing n.
 • heart n.
 • heat n., v.
 • heating n.
 • heaven n.
 • heavy adj.
 • heavily adv.
 • heel n.
 • height n.
 • hell n.
 • hello exclamation, n.
 • help v., n.
 • helpful adj.
 • hence adv.
 • her pron., det.
 • hers pron.
 • here adv.
 • hero n.
 • herself pron.
 • hesitate v.
 • hi exclamation
 • hide v.
 • high adj., adv.
 • highly adv.
 • highlight v., n.
 • highway n. (especially NAmE)
 • hill n.
 • him pron.
 • himself pron.
 • hip n.
 • hire v., n.
 • his det., pron.
 • historical adj.
 • history n.
 • hit v., n.
 • hobby n.
 • hold v., n.
 • hole n.
 • holiday n.
 • hollow adj.
 • holy adj.
 • home n., adv..
 • homework n.
 • honest adj.
 • honestly adv.
 • honour (BrE) (NAmE honor) n.
 • in honour/honor of
 • hook n.
 • hope v., n.
 • horizontal adj.
 • horn n.
 • horror n.
 • horse n.
 • hospital n.
 • host n., v.
 • hot adj.
 • hotel n.
 • hour n.
 • house n.
 • housing n.
 • household n., adj.
 • how adv.
 • however adv.
 • huge adj.
 • human adj., n.
 • humorous adj.
 • humour (BrE) (NAmE humor) n.
 • hungry adj.
 • hunt v.
 • hunting n.
 • hurry v., n.
 • in a hurry
 • hurt v.
 • husband n.
 • I pron.
 • ice n.
 • ice cream n.
 • idea n.
 • ideal adj., n.
 • ideally adv.
 • identify v.
 • identity n.
 • i.e. abbr.
 • if conj.
 • ignore v.
 • ill adj. (especially BrE)
 • illegal adj.
 • illegally adv.
 • illness n.
 • illustrate v.
 • image n.
 • imaginary adj.
 • imagination n.
 • imagine v.
 • immediate adj.
 • immediately adv.
 • immoral adj.
 • impact n.
 • impatient adj.
 • impatiently adv.
 • implication n.
 • imply v.
 • import n., v.
 • importance n.
 • important adj.
 • importantly adv.
 • unimportant adj.
 • impose v.
 • impossible adj.
 • impress v.
 • impressed adj.
 • impression n.
 • impressive adj.
 • improve v.
 • improvement n.
 • in prep., adv.
 • inability n.
 • inch n.
 • incident n.
 • include v.
 • including prep.
 • income n.
 • increase v., n.
 • increasingly adv.
 • indeed adv.
 • independence n.
 • independent adj.
 • independently adv.
 • index n.
 • indicate v.
 • indication n.
 • indirect adj.
 • indirectly adv.
 • individual adj., n.
 • indoors adv.
 • indoor adj.
 • industrial adj.
 • industry n.
 • inevitable adj.
 • inevitably adv.
 • infect v.
 • infected adj.
 • infection n.
 • infectious adj.
 • influence n., v.
 • inform v.
 • informal adj.
 • information n.
 • ingredient n.
 • initial adj., n.
 • initially adv.
 • initiative n.
 • injure v.
 • injured adj.
 • injury n.
 • ink n.
 • inner adj.
 • innocent adj.
 • inquiry > enquiry
 • insect n.
 • insert v.
 • inside prep., adv., n., adj.
 • insist (on) v.
 • install v.
 • instance n.
 • for instance
 • instead adv.
 • instead of
 • institute n.
 • institution n.
 • instruction n.
 • instrument n.
 • insult v., n.
 • insulting adj.
 • insurance n.
 • intelligence n.
 • intelligent adj.
 • intend v.
 • intended adj.
 • intention n.
 • interest n., v.
 • interesting adj.
 • interested adj.
 • interior n., adj.
 • internal adj.
 • international adj.
 • Internet n.
 • interpret v.
 • interpretation n.
 • interrupt v.
 • interruption n.
 • interval n.
 • interview n., v.
 • into prep.
 • introduce v.
 • introduction n.
 • invent v.
 • invention n.
 • invest v.
 • investigate v.
 • investigation n.
 • investment n.
 • invitation n.
 • invite v.
 • involve v.
 • involved in
 • involvement n.
 • iron n., v.
 • irritate v.
 • irritating adj.
 • irritated adj.
 • -ish suffix
 • island n.
 • issue n., v.
 • it pron., det.
 • its det.
 • item n.
 • itself pron.
 • jacket n.
 • jam n.
 • January n. (abbr. Jan.)
 • jealous adj.
 • jeans n.
 • jelly n.
 • jewellery (BrE) (NAmE jewelry) n.
 • job n.
 • join v.
 • joint adj., n.
 • jointly adv.
 • joke n., v.
 • journalist n.
 • journey n.
 • joy n.
 • judge n., v.
 • judgement (also judgment especially in NAmE) n.
 • juice n.
 • July n. (abbr. Jul.)
 • jump v., n.
 • June n. (abbr. Jun.)
 • junior adj., n.
 • just adv.
 • justice n.
 • justify v.
 • justified adj.
 • k abbr. > kilometre
 • keen adj.
 • keen on
 • keep v.
 • key n., adj.
 • keyboard n.
 • kick v., n.
 • kid n.
 • kill v.
 • killing n.
 • kilogram (BrE also kilogramme) (also kilo) n. (abbr. kg)
 • kilometre (BrE) (NAmE kilometer) n. (abbr. k, km)
 • kind n., adj.
 • kindly adv.
 • unkind adj.
 • kindness n.
 • king n.
 • kiss v., n.
 • kitchen n.
 • km abbr. > kilometre
 • knee n.
 • knife n.
 • knit v.
 • knitted adj.
 • knitting n.
 • knock v., n.
 • knot n.
 • know v.
 • unknown adj.
 • well known adj.
 • knowledge n.
 • l abbr. > litre
 • label n., v.
 • laboratory, lab n.
 • labour (BrE) (NAmE labor) n.
 • lack n., v.
 • lacking adj.
 • lady n.
 • lake n.
 • lamp n.
 • land n., v.
 • landscape n.
 • lane n.
 • language n.
 • large adj.
 • largely adv.
 • last det., adv., n., v.
 • late adj., adv.
 • later adv., adj.
 • latest adj., n.
 • latter adj., n.
 • laugh v., n.
 • launch v., n.
 • law n.
 • lawyer n.
 • lay v.
 • layer n.
 • lazy adj.
 • lead /li:d/ v., n.
 • leading adj.
 • leader n.
 • leaf n.
 • league n.
 • lean v.
 • learn v.
 • least det., pron., adv.
 • at least
 • leather n.
 • leave v.
 • leave out
 • lecture n.
 • left adj., adv., n.
 • leg n.
 • legal adj.
 • legally adv.
 • lemon n.
 • lend v.
 • length n.
 • less det., pron., adv.
 • lesson n.
 • let v.
 • letter n.
 • level n., adj.
 • library n.
 • licence (BrE) (NAmE license) n.
 • license v.
 • lid n.
 • lie v., n.
 • life n.
 • lift v., n.
 • light n., adj., v.
 • lightly adv.
 • like prep., v., conj.
 • unlike prep., adj.
 • likely adj., adv.
 • unlikely adj.
 • limit n., v.
 • limited adj.
 • line n.
 • link n., v.
 • lip n.
 • liquid n., adj.
 • list n., v.
 • listen (to) v.
 • literature n.
 • litre (BrE) (NAmE liter) n. (abbr. l)
 • little adj., det., pron., adv.
 • a little det., pron.
 • live /la?v/ adj., adv.
 • live /l?v/ v.
 • living adj.
 • lively adj.
 • load n., v.
 • unload v.
 • loan n.
 • local adj.
 • locally adv.
 • locate v.
 • located adj.
 • location n.
 • lock v., n.
 • logic n.
 • logical adj.
 • lonely adj.
 • long adj., adv.
 • look v., n.
 • look after (especially BrE)
 • look at
 • look for
 • look forward to
 • loose adj.
 • loosely adv.
 • lord n.
 • lorry n. (BrE)
 • lose v.
 • lost adj.
 • loss n.
 • lot: a lot (of) (also lots (of)) pron., det., adv.
 • loud adj., adv.
 • loudly adv.
 • love n., v.
 • lovely adj.
 • lover n.
 • low adj., adv.
 • loyal adj.
 • luck n.
 • lucky adj.
 • unlucky adj.
 • luggage n. (especially BrE)
 • lump n.
 • lunch n.
 • lung n.
 • machine n.
 • machinery n.
 • mad adj.
 • magazine n.
 • magic n., adj.
 • mail n., v.
 • main adj.
 • mainly adv.
 • maintain v.
 • major adj.
 • majority n.
 • make v., n.
 • make sth up
 • make-up n.
 • male adj., n.
 • mall n. (especially NAmE)
 • man n.
 • manage v.
 • management n.
 • manager n.
 • manner n.
 • manufacture v., n.
 • manufacturing n.
 • manufacturer n.
 • many det., pron.
 • map n.
 • March n. (abbr. Mar.)
 • march v., n.
 • mark n., v.
 • market n.
 • marketing n.
 • marriage n.
 • marry v.
 • married adj.
 • mass n., adj.
 • massive adj.
 • master n.
 • match n., v.
 • matching adj.
 • mate n., v.
 • material n., adj.
 • mathematics (also maths BrE, math NAmE) n.
 • matter n., v.
 • maximum adj., n.
 • may modal v.
 • May n.
 • maybe adv.
 • mayor n.
 • me pron.
 • meal n.
 • mean v.
 • meaning n.
 • means n.
 • by means of
 • meanwhile adv.
 • measure v., n.
 • measurement n.
 • meat n.
 • media n.
 • medical adj.
 • medicine n.
 • medium adj., n.
 • meet v.
 • meeting n.
 • melt v.
 • member n.
 • membership n.
 • memory n.
 • in memory of
 • mental adj.
 • mentally adv.
 • mention v.
 • menu n.
 • mere adj.
 • merely adv.
 • mess n.
 • message n.
 • metal n.
 • method n.
 • metre (BrE) (NAmE meter) n.
 • mg abbr. > milligram
 • mid- combining form
 • midday n.
 • middle n., adj.
 • midnight n.
 • might modal v.
 • mild adj.
 • mile n.
 • military adj.
 • milk n.
 • milligram (BrE also milligramme) n. (abbr. mg)
 • millimetre (NAmE millimeter) n. (abbr. mm)
 • mind n., v.
 • mine pron., n.
 • mineral n., adj.
 • minimum adj., n.
 • minister n.
 • ministry n.
 • minor adj.
 • minority n.
 • minute n.
 • mirror n.
 • miss v., n.
 • Miss n.
 • missing adj.
 • mistake n., v.
 • mistaken adj.
 • mix v., n.
 • mixed adj.
 • mixture n.
 • mm abbr. > millimetre
 • mobile adj.
 • mobile phone (also mobile) n. (BrE)
 • model n.
 • modern adj.
 • mom (NAmE) > mum
 • moment n.
 • Monday n. (abbr. Mon.)
 • money n.
 • monitor n., v.
 • month n.
 • mood n.
 • moon n.
 • moral adj.
 • morally adv.
 • more det., pron., adv.
 • moreover adv.
 • morning n.
 • most det., pron., adv.
 • mostly adv.
 • mother n.
 • motion n.
 • motor n.
 • motorcycle (BrE also motorbike) n.
 • mount v., n.
 • mountain n.
 • mouse n.
 • mouth n.
 • move v., n.
 • moving adj.
 • movement n.
 • movie n. (especially NAmE)
 • movie theater n. (NAmE)
 • Mr (BrE) (also Mr. NAmE, BrE) abbr.
 • Mrs (BrE) (also Mrs. NAmE, BrE) abbr.
 • Ms (BrE) (also Ms. NAmE, BrE) abbr.
 • much det., pron., adv.
 • mud n.
 • multiply v.
 • mum (BrE) (NAmE mom) n.
 • murder n., v.
 • muscle n.
 • museum n.
 • music n.
 • musical adj.
 • musician n.
 • must modal v.
 • my det.
 • myself pron.
 • mysterious adj.
 • mystery n.
 • nail n.
 • naked adj.
 • name n., v.
 • narrow adj.
 • nation n.
 • national adj.
 • natural adj.
 • naturally adv.
 • nature n.
 • navy n.
 • near adj., adv., prep.
 • nearby adj., adv.
 • nearly adv.
 • neat adj.
 • neatly adv.
 • necessary adj.
 • necessarily adv.
 • unnecessary adj.
 • neck n.
 • need v., modal v., n.
 • needle n.
 • negative adj.
 • neighbour (BrE) (NAmE neighbor) n.
 • neighbourhood (BrE) (NAmE neighborhood) n.
 • neither det., pron., adv.
 • nephew n.
 • nerve n.
 • nervous adj.
 • nervously adv.
 • nest n., v.
 • net n.
 • network n.
 • never adv.
 • nevertheless adv.
 • new adj.
 • newly adv.
 • news n.
 • newspaper n.
 • next adj., adv., n.
 • next to prep.
 • nice adj.
 • nicely adv.
 • niece n.
 • night n.
 • no exclamation, det.
 • No. (also no.) abbr. > number
 • nobody (also no one) pron.
 • noise n.
 • noisy adj.
 • noisily adv.
 • non- prefix
 • none pron.
 • nonsense n.
 • no one > nobody
 • nor conj., adv.
 • normal adj., n.
 • normally adv.
 • north n., adj., adv.
 • northern adj.
 • nose n.
 • not adv.
 • note n., v.
 • nothing pron.
 • notice n., v.
 • take notice of
 • noticeable adj.
 • novel n.
 • November n. (abbr. Nov.)
 • now adv.
 • nowhere adv.
 • nuclear adj.
 • number (abbr. No., no.) n.
 • nurse n.
 • nut n.
 • obey v.
 • object n., v.
 • objective n., adj.
 • observation n.
 • observe v.
 • obtain v.
 • obvious adj.
 • obviously adv.
 • occasion n.
 • occasionally adv.
 • occupy v.
 • occupied adj.
 • occur v.
 • ocean n.
 • o’clock adv.
 • October n. (abbr. Oct.)
 • odd adj.
 • oddly adv.
 • of prep.
 • off adv., prep.
 • offence (BrE) (NAmE offense) n.
 • offend v.
 • offensive adj.
 • offer v., n.
 • office n.
 • officer n.
 • official adj., n.
 • officially adv.
 • often adv.
 • oh exclamation
 • oil n.
 • OK (also okay) exclamation, adj., adv.
 • old adj.
 • old-fashioned adj.
 • on prep., adv.
 • once adv., conj.
 • one number, det., pron.
 • one another > each other
 • onion n.
 • only adj., adv.
 • onto prep.
 • open adj., v.
 • openly adv.
 • opening n.
 • operate v.
 • operation n.
 • opinion n.
 • opponent n.
 • opportunity n.
 • oppose v.
 • opposing adj.
 • opposed to
 • opposite adj., adv., n., prep.
 • opposition n.
 • option n.
 • or conj.
 • orange n., adj.
 • order n., v.
 • in order to
 • ordinary adj.
 • organ n.
 • organization (BrE also -isation) n.
 • organize (BrE also -ise) v.
 • organized adj.
 • origin n.
 • original adj., n.
 • originally adv.
 • other adj., pron.
 • otherwise adv.
 • ought to modal v.
 • our det.
 • ours pron.
 • ourselves pron.
 • out (of) adv., prep.
 • outdoors adv.
 • outdoor adj.
 • outer adj.
 • outline v., n.
 • output n.
 • outside n., adj., prep., adv.
 • outstanding adj.
 • oven n.
 • over adv., prep.
 • overall adj., adv.
 • overcome v.
 • owe v.
 • own adj., pron., v.
 • owner n.
 • p abbr. > page, penny
 • pace n.
 • pack v., n.
 • package n., v.
 • packaging n.
 • packet n.
 • page n. (abbr. p)
 • pain n.
 • painful adj.
 • paint n., v.
 • painting n.
 • painter n.
 • pair n.
 • palace n.
 • pale adj.
 • pan n.
 • panel n.
 • pants n.
 • paper n.
 • parallel adj.
 • parent n.
 • park n., v.
 • parliament n.
 • part n.
 • take part (in)
 • particular adj.
 • particularly adv.
 • partly adv.
 • partner n.
 • partnership n.
 • party n.
 • pass v.
 • passing n., adj.
 • passage n.
 • passenger n.
 • passport n.
 • past adj., n., prep., adv.
 • path n.
 • patience n.
 • patient n., adj.
 • pattern n.
 • pause v., n.
 • pay v., n.
 • payment n.
 • peace n.
 • peaceful adj.
 • peak n.
 • pen n.
 • pence n.
 • > penny
 • pencil n.
 • penny n. (abbr. p)
 • pension n.
 • people n.
 • pepper n.
 • per prep.
 • per cent (NAmE usually percent) n., adj., adv.
 • perfect adj.
 • perfectly adv.
 • perform v.
 • performance n.
 • performer n.
 • perhaps adv.
 • period n.
 • permanent adj.
 • permanently adv.
 • permission n.
 • permit v.
 • person n.
 • personal adj.
 • personally adv.
 • personality n.
 • persuade v.
 • pet n.
 • petrol n. (BrE)
 • phase n.
 • philosophy n.
 • phone > telephone
 • photocopy n., v.
 • photograph n., v. (also photo n.)
 • photographer n.
 • photography n.
 • phrase n.
 • physical adj.
 • physically adv.
 • physics n.
 • piano n.
 • pick v.
 • pick sth up
 • picture n.
 • piece n.
 • pig n.
 • pile n., v.
 • pill n.
 • pilot n.
 • pin n., v.
 • pink adj., n.
 • pint n. (abbr. pt)
 • pipe n.
 • pitch n.
 • pity n.
 • place n., v.
 • take place
 • plain adj.
 • plan n., v.
 • planning n.
 • plane n.
 • planet n.
 • plant n., v.
 • plastic n., adj.
 • plate n.
 • platform n.
 • play v., n.
 • player n.
 • pleasant adj.
 • pleasantly adv.
 • unpleasant adj.
 • please exclamation, v.
 • pleasing adj.
 • pleased adj.
 • pleasure n.
 • plenty pron., adv., n., det.
 • plot n., v.
 • plug n.
 • plus prep., n., adj., conj.
 • p.m. (NAmE also P.M.) abbr.
 • pocket n.
 • poem n.
 • poetry n.
 • point n., v.
 • pointed adj.
 • poison n., v.
 • poisonous adj.
 • pole n.
 • police n.
 • policy n.
 • polish n., v.
 • polite adj.
 • politely adv.
 • political adj.
 • politically adv.
 • politician n.
 • politics n.
 • pollution n.
 • pool n.
 • poor adj.
 • pop n., v.
 • popular adj.
 • population n.
 • port n.
 • pose v., n.
 • position n.
 • positive adj.
 • possess v.
 • possession n.
 • possibility n.
 • possible adj.
 • possibly adv.
 • post n., v.
 • post office n.
 • pot n.
 • potato n.
 • potential adj., n.
 • potentially adv.
 • pound n.
 • pour v.
 • powder n.
 • power n.
 • powerful adj.
 • practical adj.
 • practically adv.
 • practice n. (BrE, NAmE), v. (NAmE)
 • practise v. (BrE)
 • praise n., v.
 • prayer n.
 • precise adj.
 • precisely adv.
 • predict v.
 • prefer v.
 • preference n.
 • pregnant adj.
 • premises n.
 • preparation n.
 • prepare v.
 • prepared adj.
 • presence n.
 • present adj., n., v.
 • presentation n.
 • preserve v.
 • president n.
 • press n., v.
 • pressure n.
 • presumably adv.
 • pretend v.
 • pretty adv., adj.
 • prevent v.
 • previous adj.
 • previously adv.
 • price n.
 • pride n.
 • priest n.
 • primary adj.
 • primarily adv.
 • prime minister n.
 • prince n.
 • princess n.
 • principle n.
 • print v., n.
 • printing n.
 • printer n.
 • prior adj.
 • priority n.
 • prison n.
 • prisoner n.
 • private adj.
 • privately adv.
 • prize n.
 • probable adj.
 • probably adv.
 • problem n.
 • procedure n.
 • proceed v.
 • process n., v.
 • produce v.
 • producer n.
 • product n.
 • production n.
 • profession n.
 • professional adj., n.
 • professor n.
 • profit n.
 • program n., v.
 • programme n. (BrE)
 • progress n., v.
 • project n., v.
 • promise v., n.
 • promote v.
 • promotion n.
 • prompt adj., v.
 • promptly adv.
 • pronounce v.
 • pronunciation n.
 • proof n.
 • proper adj.
 • properly adv.
 • property n.
 • proportion n.
 • proposal n.
 • propose v.
 • prospect n.
 • protect v.
 • protection n.
 • protest n., v.
 • proud adj.
 • proudly adv.
 • prove v.
 • provide v.
 • provided (also providing) conj.
 • pt abbr. > pint
 • pub n.
 • public adj., n.
 • in public
 • publicly adv.
 • publication n.
 • publicity n.
 • publish v.
 • publishing n.
 • pull v., n.
 • punch v., n.
 • punish v.
 • punishment n.
 • pupil n. (especially BrE)
 • purchase n., v.
 • pure adj.
 • purely adv.
 • purple adj., n.
 • purpose n.
 • on purpose
 • pursue v.
 • push v., n.
 • put v.
 • put sth on
 • put sth out
 • qualification n.
 • qualify v.
 • qualified adj.
 • quality n.
 • quantity n.
 • quarter n.
 • queen n.
 • question n., v.
 • quick adj.
 • quickly adv.
 • quiet adj.
 • quietly adv.
 • quit v.
 • quite adv.
 • quote v.
 • race n., v.
 • racing n.
 • radio n.
 • rail n.
 • railway (BrE) (NAmE railroad) n.
 • rain n., v.
 • raise v.
 • range n.
 • rank n., v.
 • rapid adj.
 • rapidly adv.
 • rare adj.
 • rarely adv.
 • rate n., v.
 • rather adv.
 • rather than
 • raw adj.
 • re- prefix
 • reach v.
 • react v.
 • reaction n.
 • read v.
 • reading n.
 • reader n.
 • ready adj.
 • real adj.
 • really adv.
 • realistic adj.
 • reality n.
 • realize (BrE also -ise) v.
 • really > real
 • rear n., adj.
 • reason n.
 • reasonable adj.
 • reasonably adv.
 • unreasonable adj.
 • recall v.
 • receipt n.
 • receive v.
 • recent adj.
 • recently adv.
 • reception n.
 • reckon v.
 • recognition n.
 • recognize (BrE also -ise) v.
 • recommend v.
 • record n., v.
 • recording n.
 • recover v.
 • red adj., n.
 • reduce v.
 • reduction n.
 • refer to v.
 • reference n.
 • reflect v.
 • reform v., n.
 • refrigerator n.
 • refusal n.
 • refuse v.
 • regard v., n.
 • regarding prep.
 • region n.
 • regional adj.
 • register v., n.
 • regret v., n.
 • regular adj.
 • regularly adv.
 • regulation n.
 • reject v.
 • relate v.
 • related (to) adj.
 • relation n.
 • relationship n.
 • relative adj., n.
 • relatively adv.
 • relax v.
 • relaxed adj.
 • relaxing adj.
 • release v., n.
 • relevant adj.
 • relief n.
 • religion n.
 • religious adj.
 • rely on v.
 • remain v.
 • remaining adj.
 • remains n.
 • remark n., v.
 • remarkable adj.
 • remarkably adv.
 • remember v.
 • remind v.
 • remote adj.
 • removal n.
 • remove v.
 • rent n., v.
 • rented adj.
 • repair v., n.
 • repeat v.
 • repeated adj.
 • repeatedly adv.
 • replace v.
 • reply n., v.
 • report v., n.
 • represent v.
 • representative n., adj.
 • reproduce v.
 • reputation n.
 • request n., v.
 • require v.
 • requirement n.
 • rescue v., n.
 • research n.
 • reservation n.
 • reserve v., n.
 • resident n., adj.
 • resist v.
 • resistance n.
 • resolve v.
 • resort n.
 • resource n.
 • respect n., v.
 • respond v.
 • response n.
 • responsibility n.
 • responsible adj.
 • rest n., v.
 • the rest
 • restaurant n.
 • restore v.
 • restrict v.
 • restricted adj.
 • restriction n.
 • result n., v.
 • retain v.
 • retire v.
 • retired adj.
 • retirement n.
 • return v., n.
 • reveal v.
 • reverse v., n.
 • review n., v.
 • revise v.
 • revision n.
 • revolution n.
 • reward n., v.
 • rhythm n.
 • rice n.
 • rich adj.
 • rid v.: get rid of
 • ride v., n.
 • riding n.
 • rider n.
 • ridiculous adj.
 • right adj., adv., n.
 • rightly adv.
 • ring n., v.
 • rise n., v.
 • risk n., v.
 • rival n., adj.
 • river n.
 • road n.
 • rob v.
 • rock n.
 • role n.
 • roll n., v.
 • romantic adj.
 • roof n.
 • room n.
 • root n.
 • rope n.
 • rough adj.
 • roughly adv.
 • round adj., adv., prep., n.
 • rounded adj.
 • route n.
 • routine n., adj.
 • row /r??, NAmE ro?/ n.
 • royal adj.
 • rub v.
 • rubber n.
 • rubbish n. (especially BrE)
 • rude adj.
 • rudely adv.
 • ruin v., n.
 • ruined adj.
 • rule n., v.
 • ruler n.
 • rumour n.
 • run v., n.
 • running n.
 • runner n.
 • rural adj.
 • rush v., n.
 • sack n., v.
 • sad adj.
 • sadly adv.
 • sadness n.
 • safe adj.
 • safely adv.
 • safety n.
 • sail v., n.
 • sailing n.
 • sailor n.
 • salad n.
 • salary n.
 • sale n.
 • salt n.
 • salty adj.
 • same adj., pron.
 • sample n.
 • sand n.
 • satisfaction n.
 • satisfy v.
 • satisfied adj.
 • satisfying adj.
 • Saturday n. (abbr. Sat.)
 • sauce n.
 • save v.
 • saving n.
 • say v.
 • scale n.
 • scare v., n.
 • scared adj.
 • scene n.
 • schedule n., v.
 • scheme n.
 • school n.
 • science n.
 • scientific adj.
 • scientist n.
 • scissors n.
 • score n., v.
 • scratch v., n.
 • scream v., n.
 • screen n.
 • screw n., v.
 • sea n.
 • seal n., v.
 • search n., v.
 • season n.
 • seat n.
 • second det., ordinal number, adv., n.
 • secondary adj.
 • secret adj., n.
 • secretly adv.
 • secretary n.
 • section n.
 • sector n.
 • secure adj., v.
 • security n.
 • see v.
 • seed n.
 • seek v.
 • seem linking v.
 • select v.
 • selection n.
 • self n.
 • self- combining form
 • sell v.
 • senate n.
 • senator n.
 • send v.
 • senior adj., n.
 • sense n.
 • sensible adj.
 • sensitive adj.
 • sentence n.
 • separate adj., v.
 • separated adj.
 • separately adv.
 • separation n.
 • September n. (abbr. Sept.)
 • series n.
 • serious adj.
 • seriously adv.
 • servant n.
 • serve v.
 • service n.
 • session n.
 • set n., v.
 • settle v.
 • several det., pron.
 • severe adj.
 • severely adv.
 • sew v.
 • sewing n.
 • sex n.
 • sexual adj.
 • sexually adv.
 • shade n.
 • shadow n.
 • shake v., n.
 • shall modal v.
 • shallow adj.
 • shame n.
 • shape n., v.
 • shaped adj.
 • share v., n.
 • sharp adj.
 • sharply adv.
 • shave v.
 • she pron.
 • sheep n.
 • sheet n.
 • shelf n.
 • shell n.
 • shelter n., v.
 • shift v., n.
 • shine v.
 • shiny adj.
 • ship n.
 • shirt n.
 • shock n., v.
 • shocking adj.
 • shocked adj.
 • shoe n.
 • shoot v.
 • shooting n.
 • shop n., v.
 • shopping n.
 • short adj.
 • shortly adv.
 • shot n.
 • should modal v.
 • shoulder n.
 • shout v., n.
 • show v., n.
 • shower n.
 • shut v., adj.
 • shy adj.
 • sick adj.
 • be sick (BrE)
 • feel sick (especially BrE)
 • side n.
 • sideways adj., adv.
 • sight n.
 • sign n., v.
 • signal n., v.
 • signature n.
 • significant adj.
 • significantly adv.
 • silence n.
 • silent adj.
 • silk n.
 • silly adj.
 • silver n., adj.
 • similar adj.
 • similarly adv.
 • simple adj.
 • simply adv.
 • since prep., conj., adv.
 • sincere adj.
 • sincerely adv.
 • Yours sincerely (BrE)
 • sing v.
 • singing n.
 • singer n.
 • single adj.
 • sink v.
 • sir n.
 • sister n.
 • sit v.
 • sit down
 • site n.
 • situation n.
 • size n.
 • -sized
 • skilful (BrE) (NAmE skillful) adj.
 • skilfully (BrE) (NAmE skillfully) adv.
 • skill n.
 • skilled adj.
 • skin n.
 • skirt n.
 • sky n.
 • sleep v., n.
 • sleeve n.
 • slice n., v.
 • slide v.
 • slight adj.
 • slightly adv.
 • slip v.
 • slope n., v.
 • slow adj.
 • slowly adv.
 • small adj.
 • smart adj.
 • smash v., n.
 • smell v., n.
 • smile v., n.
 • smoke n., v.
 • smoking n.
 • smooth adj.
 • smoothly adv.
 • snake n.
 • snow n., v.
 • so adv., conj.
 • so that
 • soap n.
 • social adj.
 • socially adv.
 • society n.
 • sock n.
 • soft adj.
 • softly adv.
 • software n.
 • soil n.
 • soldier n.
 • solid adj., n.
 • solution n.
 • solve v.
 • some det., pron.
 • somebody (also someone) pron.
 • somehow adv.
 • something pron.
 • sometimes adv.
 • somewhat adv.
 • somewhere adv.
 • son n.
 • song n.
 • soon adv.
 • as soon as
 • sore adj.
 • sorry adj.
 • sort n., v.
 • soul n.
 • sound n., v.
 • soup n.
 • sour adj.
 • source n.
 • south n., adj., adv.
 • southern adj.
 • space n.
 • spare adj., n.
 • speak v.
 • spoken adj.
 • speaker n.
 • special adj.
 • specially adv.
 • specialist n.
 • specific adj.
 • specifically adv.
 • speech n.
 • speed n.
 • spell v., n.
 • spelling n.
 • spend v.
 • spice n.
 • spicy adj.
 • spider n.
 • spin v.
 • spirit n.
 • spiritual adj.
 • spite n.: in spite of
 • split v., n.
 • spoil v.
 • spoken > speak
 • spoon n.
 • sport n.
 • spot n.
 • spray n., v.
 • spread v.
 • spring n.
 • square adj., n.
 • squeeze v., n.
 • stable adj., n.
 • staff n.
 • stage n.
 • stair n.
 • stamp n., v.
 • stand v., n.
 • stand up
 • standard n., adj.
 • star n., v.
 • stare v., n.
 • start v., n.
 • state n., adj., v.
 • statement n.
 • station n.
 • statue n.
 • status n.
 • stay v., n.
 • steady adj.
 • steadily adv.
 • unsteady adj.
 • steal v.
 • steam n.
 • steel n.
 • steep adj.
 • steeply adv.
 • steer v.
 • step n., v.
 • stick v., n.
 • stick out
 • sticky adj.
 • stiff adj.
 • stiffly adv.
 • still adv., adj.
 • sting v., n.
 • stir v.
 • stock n.
 • stomach n.
 • stone n.
 • stop v., n.
 • store n., v.
 • storm n.
 • story n.
 • stove n.
 • straight adv., adj.
 • strain n.
 • strange adj.
 • strangely adv.
 • stranger n.
 • strategy n.
 • stream n.
 • street n.
 • strength n.
 • stress n., v.
 • stressed adj.
 • stretch v.
 • strict adj.
 • strictly adv.
 • strike v., n.
 • striking adj.
 • string n.
 • strip v., n.
 • stripe n.
 • striped adj.
 • stroke n., v.
 • strong adj.
 • strongly adv.
 • structure n.
 • struggle v., n.
 • student n.
 • studio n.
 • study n., v.
 • stuff n.
 • stupid adj.
 • style n.
 • subject n.
 • substance n.
 • substantial adj.
 • substantially adv.
 • substitute n., v.
 • succeed v.
 • success n.
 • successful adj.
 • successfully adv.
 • unsuccessful adj.
 • such det., pron.
 • such as
 • suck v.
 • sudden adj.
 • suddenly adv.
 • suffer v.
 • suffering n.
 • sufficient adj.
 • sufficiently adv.
 • sugar n.
 • suggest v.
 • suggestion n.
 • suit n., v.
 • suited adj.
 • suitable adj.
 • suitcase n.
 • sum n.
 • summary n.
 • summer n.
 • sun n.
 • Sunday n. (abbr. Sun.)
 • superior adj.
 • supermarket n.
 • supply n., v.
 • support n., v.
 • supporter n.
 • suppose v.
 • sure adj., adv.
 • make sure
 • surely adv.
 • surface n.
 • surname n. (especially BrE)
 • surprise n., v.
 • surprising adj.
 • surprisingly adv.
 • surprised adj.
 • surround v.
 • surrounding adj.
 • surroundings n.
 • survey n., v.
 • survive v.
 • suspect v., n.
 • suspicion n.
 • suspicious adj.
 • swallow v.
 • swear v.
 • swearing n.
 • sweat n., v.
 • sweater n.
 • sweep v.
 • sweet adj., n.
 • swell v.
 • swelling n.
 • swollen adj.
 • swim v.
 • swimming n.
 • swimming pool n.
 • swing n., v.
 • switch n., v.
 • switch sth off
 • switch sth on
 • swollen > swell
 • symbol n.
 • sympathetic adj.
 • sympathy n.
 • system n.
 • table n.
 • tablet n.
 • tackle v., n.
 • tail n.
 • take v.
 • take sth off
 • take (sth) over
 • talk v., n.
 • tall adj.
 • tank n.
 • tap v., n..
 • tape n.
 • target n.
 • task n.
 • taste n., v.
 • tax n., v.
 • taxi n.
 • tea n.
 • teach v.
 • teaching n.
 • teacher n.
 • team n.
 • tear /te?(r), NAmE ter/ v., n.
 • tear /t??(r), NAmE t?r/ n.
 • technical adj.
 • technique n.
 • technology n.
 • telephone (also phone) n., v.
 • television (also TV) n.
 • tell v.
 • temperature n.
 • temporary adj.
 • temporarily adv.
 • tend v.
 • tendency n.
 • tension n.
 • tent n.
 • term n.
 • terrible adj.
 • terribly adv.
 • test n., v.
 • text n.
 • than prep., conj.
 • thank v.
 • thanks exclamation, n.
 • thank you exclamation, n.
 • that det., pron., conj.
 • the definite article
 • theatre (BrE) (NAmE theater) n.
 • their det.
 • theirs pron.
 • them pron.
 • theme n.
 • themselves pron.
 • then adv.
 • theory n.
 • there adv.
 • therefore adv.
 • they pron.
 • thick adj.
 • thickly adv.
 • thickness n.
 • thief n.
 • thin adj.
 • thing n.
 • think v.
 • thinking n.
 • thirsty adj.
 • this det., pron.
 • thorough adj.
 • thoroughly adv.
 • though conj., adv.
 • thought n.
 • thread n.
 • threat n.
 • threaten v.
 • threatening adj.
 • throat n.
 • through prep., adv.
 • throughout prep., adv.
 • throw v.
 • throw sth away
 • thumb n.
 • Thursday n. (abbr. Thur., Thurs.)
 • thus adv.
 • ticket n.
 • tidy adj., v.
 • untidy adj.
 • tie v., n.
 • tie sth up
 • tight adj., adv.
 • tightly adv.
 • till > until
 • time n.
 • timetable n. (especially BrE)
 • tin n.
 • tiny adj.
 • tip n., v.
 • tire v. (BrE, NAmE), n. (NAmE) (BrE tyre)
 • tiring adj.
 • tired adj.
 • title n.
 • to prep., infinitive marker
 • today adv., n.
 • toe n.
 • together adv.
 • toilet n.
 • tomato n.
 • tomorrow adv., n.
 • ton n.
 • tone n.
 • tongue n.
 • tonight adv., n.
 • tonne n.
 • too adv.
 • tool n.
 • tooth n.
 • top n., adj.
 • topic n.
 • total adj., n.
 • totally adv.
 • touch v., n.
 • tough adj.
 • tour n., v.
 • tourist n.
 • towards (also toward especially in NAmE) prep.
 • towel n.
 • tower n.
 • town n.
 • toy n., adj.
 • trace v., n.
 • track n.
 • trade n., v.
 • trading n.
 • tradition n.
 • traditional adj.
 • traditionally adv.
 • traffic n.
 • train n., v.
 • training n.
 • transfer v., n.
 • transform v.
 • translate v.
 • translation n.
 • transparent adj.
 • transport n. (BrE) (NAmE transportation)
 • transport v. (BrE, NAmE)
 • trap n., v.
 • travel v., n.
 • traveller (BrE) (NAmE traveler) n.
 • treat v.
 • treatment n.
 • tree n.
 • trend n.
 • trial n.
 • triangle n.
 • trick n., v.
 • trip n., v.
 • tropical adj.
 • trouble n.
 • trousers n. (especially BrE)
 • truck n. (especially NAmE)
 • true adj.
 • truly adv.
 • Yours Truly (NAmE)
 • trust n., v.
 • truth n.
 • try v.
 • tube n.
 • Tuesday n. (abbr. Tue., Tues.)
 • tune n., v.
 • tunnel n.
 • turn v., n.
 • TV > television
 • twice adv.
 • twin n., adj.
 • twist v., n.
 • twisted adj.
 • type n., v.
 • typical adj.
 • typically adv.
 • tyre n. (BrE) (NAmE tire)
 • ugly adj.
 • ultimate adj.
 • ultimately adv.
 • umbrella n.
 • unable > able
 • unacceptable > acceptable
 • uncertain > certain
 • uncle n.
 • uncomfortable > comfortable
 • unconscious > conscious
 • uncontrolled > control
 • under prep., adv.
 • underground adj., adv.
 • underneath prep., adv.
 • understand v.
 • understanding n.
 • underwater adj., adv.
 • underwear n.
 • undo > do
 • unemployed > employ
 • unemployment > employment
 • unexpected, unexpectedly > expect
 • unfair, unfairly > fair
 • unfortunate adj.
 • unfortunately adv.
 • unfriendly > friendly
 • unhappiness > happiness
 • unhappy > happy
 • uniform n., adj.
 • unimportant > important
 • union n.
 • unique adj.
 • unit n.
 • unite v.
 • united adj.
 • universe n.
 • university n.
 • unkind > kind
 • unknown > know
 • unless conj.
 • unlike > like
 • unlikely > likely
 • unload > load
 • unlucky > lucky
 • unnecessary > necessary
 • unpleasant > pleasant
 • unreasonable > reasonable
 • unsteady > steady
 • unsuccessful > successful
 • untidy > tidy
 • until (also till) conj., prep.
 • unusual, unusually > usual
 • unwilling, unwillingly > willing
 • up adv., prep.
 • upon prep.
 • upper adj.
 • upset v., adj.
 • upsetting adj.
 • upside down adv.
 • upstairs adv., adj., n.
 • upwards (also upward especially in NAmE) adv.
 • upward adj.
 • urban adj.
 • urge v., n.
 • urgent adj.
 • us pron.
 • use v., n.
 • used adj.
 • used to sth/to doing sth
 • used to modal v.
 • useful adj.
 • useless adj.
 • user n.
 • usual adj.
  • usually adv.
  • unusual adj.
  • unusually adv.
 • vacation n.
 • valid adj.
 • valley n.
 • valuable adj.
 • value n., v.
 • van n.
 • variation n.
 • variety n.
 • various adj.
 • vary v.
 • varied adj.
 • vast adj.
 • vegetable n.
 • vehicle n.
 • venture n., v.
 • version n.
 • vertical adj.
 • very adv.
 • via prep.
 • victim n.
 • victory n.
 • video n.
 • view n., v.
 • village n.
 • violence n.
 • violent adj.
 • violently adv.
 • virtually adv.
 • virus n.
 • visible adj.
 • vision n.
 • visit v., n.
 • visitor n.
 • vital adj.
 • vocabulary n.
 • voice n.
 • volume n.
 • vote n., v.
 • wage n.
 • waist n.
 • wait v.
 • waiter, waitress n.
 • wake (up) v.
 • walk v., n.
 • walking n.
 • wall n.
 • wallet n.
 • wander v., n.
 • want v.
 • war n.
 • warm adj., v.
 • warmth n.
 • warn v.
 • warning n.
 • wash v.
 • washing n.
 • waste v., n., adj.
 • watch v., n.
 • water n.
 • wave n., v.
 • way n.
 • we pron.
 • weak adj.
 • weakness n.
 • wealth n.
 • weapon n.
 • wear v.
 • weather n.
 • web n.
 • the Web n.
 • website n.
 • wedding n.
 • Wednesday n. (abbr. Wed., Weds.)
 • week n.
 • weekend n.
 • weekly adj.
 • weigh v.
 • weight n.
 • welcome v., adj., n., exclamation
 • well adv., adj., exclamation
 • as well (as)
 • well known > know
 • west n., adj., adv.
 • western adj.
 • wet adj.
 • what pron., det.
 • whatever det., pron.
 • wheel n.
 • when adv., pron., conj.
 • whenever conj.
 • where adv., conj.
 • whereas conj.
 • wherever conj.
 • whether conj.
 • which pron., det.
 • while conj., n.
 • whilst conj. (especially BrE)
 • whisper v., n.
 • whistle n., v.
 • white adj., n.
 • who pron.
 • whoever pron.
 • whole adj., n.
 • whom pron.
 • whose det., pron.
 • why adv.
 • wide adj.
 • widely adv.
 • width n.
 • wife n.
 • wild adj.
 • wildly adv.
 • will modal v., n.
 • willing adj.
 • willingly adv.
 • unwilling adj.
 • unwillingly adv.
 • willingness n.
 • win v.
 • winning adj.
 • wind /wa?nd/ v.
 • wind sth up
 • wind /w?nd/ n.
 • window n.
 • wine n.
 • wing n.
 • winner n.
 • winter n.
 • wire n.
 • wise adj.
 • wish v., n.
 • with prep.
 • withdraw v.
 • within prep.
 • without prep.
 • witness n., v.
 • woman n.
 • wonder v.
 • wonderful adj.
 • wood n.
 • wooden adj.
 • wool n.
 • word n.
 • work v., n.
 • working adj.
 • worker n.
 • world n.
 • worry v., n.
 • worrying adj.
 • worried adj.
 • worse, worst > bad
 • worship n., v.
 • worth adj.
 • would modal v.
 • wound n., v.
 • wounded adj.
 • wrap v.
 • wrapping n.
 • wrist n.
 • write v.
 • writing n.
 • written adj.
 • writer n.
 • wrong adj., adv.
 • go wrong
 • wrongly adv.
 • yard n.
 • yawn v., n.
 • yeah exclamation
 • year n.
 • yellow adj., n.
 • yes exclamation, n.
 • yesterday adv., n.
 • yet adv., conj.
 • you pron.
 • young adj.
 • your det.
 • yours pron.
 • yourself pron.
 • youth n.
 • zero number
 • zone n.
 Các tin đã đăng:
© 2009 -2022An Sơn JSC. Địa chỉ: Số 460, Đường Lê Văn Việt, Khu phố 2, phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh. E-Mail: congtycpanson@gmail.com
Powered by Sacomtec Corp.bản đồ bằng gỗ 3d