An Sơn JSC

Thông tin giá vật liệu xây dựng ngày 26 tháng 08 năm 2010

Viện Kinh tế Xây dựng thông báo giá VLXD tại một số Tỉnh, Thành phố.

Bạn đọc xem toàn văn văn bản trong file đính kèm dưới đây./. (Bạn đọc phải tải đủ 6 phần về và dãn nén để xem)

 

Tài liệu đính kèm bài viết
2010-08-26_Gia VLXD.part01.rar(2010-08-26_Gia VLXD.part01_1282877598251.rar)Tải về
2010-08-26_Gia VLXD.part02.rar(2010-08-26_Gia VLXD.part02_1282877596118.rar)Tải về
2010-08-26_Gia VLXD.part03.rar(2010-08-26_Gia VLXD.part03_1282877594165.rar)Tải về
2010-08-26_Gia VLXD.part04.rar(2010-08-26_Gia VLXD.part04_1282877592162.rar)Tải về
2010-08-26_Gia VLXD.part05.rar(2010-08-26_Gia VLXD.part05_1282877590267.rar)Tải về
2010-08-26_Gia VLXD.part06.rar(2010-08-26_Gia VLXD.part06_1282877588250.rar)Tải về


� 2009 -2023  An Sơn JSC | Homepage