An Sơn JSC

Quyền và nghĩa vụ của các chủ thể trong lập dự án đầu tư xây dựng công trình

A.Quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư xây dựng công trình trong việc lập dự án đầu tư xây dựng công trình (Điều 41)

a) Chủ đầu tư xây dựng công trình trong việc lập dự án đầu tư xây dựng công trình có các quyền sau đây:

-         Được tự thực hiện lập dự án đầu tư xây dựng công trình khi có đủ điều kiện năng lực lập dự án đầu tư xây dựng công trình;

-         Đàm phán, ký  kết, giám sát thực hiện hợp đồng;

-         Yêu cầu các tổ chức có liên quan cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ cho việc lập dự án đầu tư xây dựng công trình;

-         Đình chỉ thực hiện hoặc chấm dứt hợp đồng khi nhà thầu tư vấn lập dự án vi phạm hợp đồng;

-         Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

b) Chủ đầu tư xây dựng công trình trong việc lập dự án đầu tư xây dựng công trình có các nghĩa vụ sau đây:

-         Thuê tư vấn lập dự án trong trường hợp không có đủ điều kiện năng lực lập dự án đầu tư xây dựng công trình để thực hiện;

-         Xác định nội dung nhiệm vụ của dự án đầu tư xây dựng công trình;

-         Cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến dự án đầu tư xây dựng công trình cho tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng công trình ;

-         Tổ chức nghiệm thu, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền thẩm định phê duyệt;

-         Thực hiện đúng hợp đồng đã ký kết;

-         Lưu  trữ hồ sơ dự án đầu tư xây dựng công trình;

-         Bồi thường thiệt hại do sử dụng tư vấn không phù hợp với điều kiện năng lực lập dự án đầu tư xây dựng công trình, cung cấp thông tin sai lệch; thẩm định , nghiệm thu không theo đúng quy định và những hành vi vi phạm khác gây thiệt hại do lỗi của mình gây ra;

-         Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

B.Quyền và nghĩa vụ của nhà thầu tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng công trình ( Điều 42)

a) Nhà thầu tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng công trình có các quyền sau đây:

-         Yêu cầu chủ đầu tư cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến việc lập dự án đầu tư xây dựng công trình;

-         Từ chối thực hiện các yêu cầu trái pháp luật của chủ đầu tư;

-         Các quyền khác  theo quy định của  pháp luật.

b) Nhà thầu tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng công trình có các nghĩa vụ sau đây:

-         Chỉ được nhận lập dự án đầu tư xây dựng công  trình phù hợp với năng lực hoạt động xây dựng của mình;

-         Thực hiện đúng công việc theo hợp đồng đã ký kết;

-         Chịu trách nhiệm về chất lượng dự án đầu tư xây dựng công trình được lập;

-         Không được tiết lộ thông tin, tài liệu có liên quan đến việc lập dự án đầu tư xây dựng công trình do mình đảm nhận khi chưa được phép của bên thuê hoặc người có thẩm quyền;

-         Bồi thường thiệt hại khi sử dụng các thông tin, tài liệu, quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng, các giải pháp kỹ thuật không phù hợp và các hành vi vi phạm khác gây thiệt hại do lỗi của mình gây ra;

-         Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

C.Quyền và nghĩa vụ của người quyết định đầu tư xây dựng công trình ( Điều 44)

a) Người quyết định đầu tư xây dựng công trình có các quyền sau đây:

-         Không phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình khi không đáp ứng mục tiêu và hiệu quả;

-         Đình chỉ thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình đã được phê duyệt hoặc đang triển khai thực hiện khi thấy cần thiết;

-         Thay đổi, điều chỉnh mục tiêu, nội dung của dự án đầu tư xây dựng công trình;

-         Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

b) Người quyết định đầu tư xây dựng công trình có các nghĩa vụ sau đây:

-         Tổ chức thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình;

-         Kiểm tra việc thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình;

-         Chịu trách nhiệm  trước pháp luật về các nội dung trong quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình, quyết định đình chỉ thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình và các quyết định  khác thuộc thẩm quyền của mình;

-         Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Theo giaxaydung.com


� 2009 -2023  An Sơn JSC | Homepage