An Sơn JSC

Việc giám sát thi công xây dựng công trình phải bảo đảm các yêu cầu & Khó khăn của người tư vấn giám sát

Việc giám sát thi công xây dựng công trình phải bảo đảm các yêu cầu:

a. Thực hiện ngay từ khi khởi công xây dựng công trình;

b. Thường xuyên, liên tục trong quá trình thi công xây dựng;

c. Căn cứ vào thiết kế được duyệt, quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

d. Trung thực, khách quan, không vụ lợi.

Khó khăn của người tư vấn giám sát:

  • Công trường là hộ khẩu thường trú.
  • Làm việc trong môi trường thường xuyên chịu áp lực.
  • Gặp nhiều trường hợp nguy hiểm đến bản thân.
  • Luôn phải cẩn trọng trước thủ thuật của đơn vị thi công.
Theo tuvankiemdinh.com


� 2009 -2024  An Sơn JSC | Homepage