An Sơn JSC

Mẫu hợp đồng trong hoạt động xây dựng

BỘ SƯU TẬP CÁC MẪU HỢP ĐỒNG TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

STT

TÊN VĂN BẢN

TẢI FILE MIỄN PHÍ

1

Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ KH&ĐT v/v ban hành mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam

Download

2

Quyết định số 521/2007/QĐ-BKH ngày 22/5/2007 của Bộ KH&ĐT v/v Ban hành Mãu hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa

Download

3

Quyết định số 1102/2007/QĐ-BKH ngày 18/9/2007 của Bộ KH&ĐT v/v Ban hành Mẫu Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp

Download

4

Văn bản số 2507/BXD-VP ngày 26/11/2007 của Bộ Xây dựng v/v Công bố mẫu hợp đồng thiết kế xây dựng công trình

Download

5

Văn bản số 2508/BXD-VP ngày 26/11/2007 của Bộ Xây dựng v/v Công bố mẫu hợp đồng thi công xây dựng công trình

Download

6

Quyết định số 1583/2007/QĐ-BKH ngày 24/12/2007 của Bộ KH&ĐT v/v Ban hành mẫu hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn

Download

7

Quyết định số 1591/2007/QĐ-BKH ngày 24/12/2007 của Bộ KH&ĐT v/v Ban hành mẫu hồ sơ mời sơ tuyển gói thầu xây lắp

Download

8

Văn bản số 99/BXD-KTTC ngày 17/01/2008 v/v Công bố mẫu hợp đồng tư vấn quản lý dự án (PMC)

Download

9

Văn bản số 1066/KTXD ngày 05/6/2008_Bộ Xây dựng v/v Công bố mẫu hợp đồng tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình

Download

10

Quyết định số 731/2008/QĐ-BKH ngày 10/6/2008 của Bộ KH&ĐT v/v Ban hành Mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp

Download


Theo Giaxaydung


� 2009 -2023  An Sơn JSC | Homepage