An Sơn JSC

Tính toán độ cố kết của nền đất yếu dưới tải trọng nền đắp trong trường hợp chiều sâu cắm bấc thấm ngắn hơn chiều sâu gây lún


� 2009 -2023  An Sơn JSC | Homepage