An Sơn JSC

Học lập dự toán xây dựng công trình qua các câu hỏi

             Một số câu hỏi và tình huống được đặt ra, xử lý và giải quyết trong các bài giảng của TA tại các lớp học bồi dưỡng nghiệp vụ định giá, chuyên đề lập dự toán, có thể còn chưa hoàn thiện.

Câu hỏi 1: Tôi cần chuẩn bị những tài liệu gì cho công việc lập dự toán?

Trả lời: Bạn cần đặt trên bàn các tài liệu thông dụng sau (hầu hết đều có trên Giaxaydung.vn):

1. Nghị định 99/2007/NĐ-CP ngày 13/06/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.
2. Thông tư 05/2007/TT-BXD ngày 25.07/2007 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.
3. Thông tư số 07/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình (bảng tính mẫu cá máy đã chia sẻ trên Diễn đàn).
4. Văn bản số 1751/BXD-VP ngày 14/08/2007 của Bộ Xây dựng về việc Công bố định mức CPQLDA và tư vấn ĐTXDCT.
5. Thông tư hướng dẫn điều chỉnh dự toán số 03/2008/TT-BXD ngày 25/01/2008…
6. Văn bản hướng dẫn điều chỉnh dự toán của địa phương (nếu có).
7. Đơn giá xây dựng công trình của địa phương
8. Định mức số 1776, 1777, 1778, 1784…
10. Văn bản công bố phương pháp xác định khối lượng 737/VP-BXD ngày 22/4/2008 hướng dẫn đo bóc khối lượng xây dựng công trình.
11. Và có thể một số tài liệu khác, ví dụ hướng dẫn điều chỉnh dự toán cho lĩnh vực điện, bưu chính viễn thông… có thể có hướng dẫn riêng của ngành.

Câu hỏi 2: Dự toán bao gồm bao nhiêu khoản mục chi phí ? Quy định ở đâu ?


Trả lời: Dự toán bao gồm 6 khoản mục chi phí

1. Chi phí xây dựng
2. Chi phí thiết bị
3. Chi phí QLDA
4. Chi phí TVĐTXD
5. Chi phí khác
6. Chi phí dự phòng

Xem Nghị định 99/2007/NĐ-CP và Thông tư 05/2007/TT-BXD.

Câu hỏi 3: Nêu khái quát cách lập dự toán chi phí xây dựng công trình ?


Trả lời:
- Xác định Danh mục công việc xây dựng (phải biết làm những việc gì?), phù hợp với mã hiệu định mức, đơn giá đã có…
- Xác định khối lượng công việc (từ bản vẽ thiết kế…)
- Đơn giá: sử dụng đơn giá địa phương hoặc chiết tính đơn giá công trình.
- Để chiết tính được đơn giá cần làm các thao tác sau:
1. Lựa chọn định mức: VL, NC, MTC
2. Xác định danh mục liệu trong định mức, xác định giá vật liệu (TBG địa phương hoặc khảo sát, tính toán bài toán vận chuyển -> giá vật liệu đến hiện trường). Căn cứ: Bảng cước vận chuyển hoặc hợp đồng vận chuyển cụ thể tuỳ theo điều kiện công trường. Loại thuế VAT ra khỏi giá vật liệu dùng để tính đơn giá.
3. Tính lương nhân công
4. Tính giá ca máy
Giá nhiên liệu thường đã bao gồm phí lưu thông (500đ/lít). Tính giá xăng đưa vào tính giá ca máy như sau:
(17.500-500)/1,05 + 500 = Giá xăng đưa vào tính giá ca máy.
- Thực hiện áp đơn giá VL, NC, MTC vào định mức để tính ra đơn giá (thường gọi là chiết tính đơn giá).
- Khối lượng lắp đơn giá thành bản dự toán, cộng trừ nhân chia sẽ tính ra chi phí trực tiếp.
- Tính toán trực tiếp phí khác, chi phí chung, thu nhập chịu thuế tính trước, VAT, lán trại….
>> Từ đó đưa ra bảng dự toán chi phí xây dựng công trình.

Câu hỏi 4: Có thể cho ví dụ khái quát về xác định dự toán cho công tác bê tông ?


Trả lời: - Xác định khối lượng cho công tác bê tông đó (xem thêm văn bản 737/VP-BXD)
- Chọn định mức phù hợp
- Tìm kiếm giá cho các thành phần VL, NC, MTC có trong định mức (có thể cần tính VL đến hiện trường, tính bảng lương nhân công, tính bảng giá ca máy).
- Từ định mức và giá VL, NC, MTC chiết tính ra đơn giá VL, NC, MTC
- Áp đơn giá VL, NC, MTC cho khối lượng
- Tính toán ra giá trị dự toán bằng tổng chi phí trực tiếp VL, NC, MTC
- Kết nối giá trị tính được vào Bảng tổng hợp
- Tại bảng tổng hợp tính toán thêm các khoản chi phí: Trực tiếp phí khác, Thu nhập chịu thuế tính trước…

Câu hỏi 5: Nêu vai trò và trình tự các bước đo bóc khối lượng ?


>> Khối lượng công việc là cơ sở đầu tiên để đi xác định dự toán xây dựng công trình.
>> Trình tự:

Bước1: Nghiên cứu, kiểm tra thông tin trong bản vẽ thiết kế và tài liệu chỉ dẫn kèm theo. Yêu cầu người thiết kế làm rõ bản vẽ và các thuyết minh (nếu cần).
Bước 2: Lập bảng tính toán, đo bóc khối lượng công trình, hạng mục công trình
Bước 3: Thực hiện đo bóc khối lượng xây dựng công trình (đưa số liệu vào bảng tính toán).
Bước 4: Tổng hợp các khối lượng xây dựng vào bảng khối lượng xây dựng công trình.


Câu hỏi 6: Nêu các khoản mục chi phí của đơn giá xây dựng công trình ? Nêu cách tính “thủ công” một đơn giá ?


Trả lời: Các khoản mục chi phí của đơn giá xây dựng công trình bao gồm:

+ Chi phí vật liệu
+ Chi phí nhân công
+ Chi phí máy thi công
Khi chiết tính đơn giá cần chú ý các hệ số điều chỉnh và các hướng dẫn áp dụng (định mức, đơn giá) trong quyển định mức hoặc đơn giá.

Cách tính thủ công (ở đây TheAnh chỉ mô tả khái quát, bảng tính minh họa sẽ đính kèm bài viết sau):
+ Chuẩn bị các dữ liệu nào để chiết tính đơn giá: Định mức, giá vật liệu, nhân công, giá ca máy, hướng dẫn điều chỉnh (nếu cần).
+ Chọn định mức, nhập số liệu vào bảng tính.
+ Lắp giá vật liệu.
+ Lập công thức tính toán, trình bày để áp dụng.
� 2009 -2024  An Sơn JSC | Homepage