An Sơn JSC

Bộ Xây dựng công bố tập Chỉ số giá xây dựng Quí 3 năm 2009

            Bộ Xây dựng công bố tập Chỉ số giá xây dựng Quí 3 năm 2009 để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc quản lý đầu tư xây dựng công trình sử dụng vào việc xác định tổng mức đầu tư, dự toán, thanh toán, quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo hướng dẫn tại Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25 tháng 07 năm 2007 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.


� 2009 -2023  An Sơn JSC | Homepage